Algemene voorwaarde

Algemene voorwaarde De Stemcoach

Algemene voorwaarden De stemcoach Algemeen 1. De stemcoach heeft als doel het coachen van de stem op basis van zangles, presentatietraining, stemtraining e.a. De stemcoach is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder dossiernummer 63805995. Het btw-nummer is NL188672400B01. 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door De stemcoach aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door De stemcoach, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de dienstverlening van De stemcoach. 4. Ingeval van verschil tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging. Aansprakelijkheid 1. De stemcoach is gehouden de overeengekomen diensten met zorg te verrichten. De stemcoach heeft hierbij een inspanningsverplichting maar geen resultaatsverplichting. 2. Iedere aansprakelijkheid van De stemcoach is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien er geen uitkering door de verzekeraar van De stemcoach plaatsvindt, zal de aansprakelijkheid van De stemcoach en aan haar verbonden medewerkers beperkt zijn tot het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium. 3. Keuze voorleggen, we of geen extra beperkingen voor zakelijke klant. Overmacht 1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie- infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, ziekte van personeel, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen waardoor uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet van De stemcoach kan worden gevergd, zal de uitvoering van de opdracht worden opgeschort, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer. Betaling en incasso 1. Alle bedragen, zowel op de website, de offerte als anders, zijn inclusief btw tenzij anders vermeld. 2. Betaling dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW, alsmede voor alle door De stemcoach in verband met de invordering gemaakte kosten. 3. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties - met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag - komen voor rekening van de opdrachtgever. Consumenten 1. Consumenten hebben het recht om een proefles per cursus te nemen voordat er een overeenkomst voor desbetreffende cursus wordt aangegaan. 2. Consumenten worden bij annulering van een cursus of les onkostenvergoeding en eventuele andere kosten in rekening gebracht. 3. Voor interne- en promotionele doeleinden kan het zijn dat De stemcoach beeld- en geluidsmateriaal van de deelnemers opneemt. In alle gevallen zal er getracht worden om van eenieder, of de wettelijke vertegenwoordigers, schriftelijke toestemming te krijgen. Zakelijke klanten 1. Zakelijke klanten dienen tien werkdagen voordat de training plaatsvindt een aanbetaling te doen van een nader overeen te komen bedrag. 2. Zakelijke klanten dienen bij annulering het volledig overeengekomen bedrag te voldoen. 3. De stemcoach houdt zich het recht voor om beeld- en geluidsmateriaal op te nemen voor interne- en promotionele doeleinden. Waar toestemming nodig is, zal deze schriftelijk worden gevraagd. Wijziging van deze algemene voorwaarden 1. De stemcoach behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan de opdrachtgever. 3. De stemcoach zal binnen deze termijn gemelde bezwaren van de opdrachtgever serieus overwegen, en kan de betreffende wijzigingen intrekken of aanpassen op basis van deze bezwaren. Indien De stemcoach een bezwaar passeert, verkrijgt de opdrachtgever het recht de overeenkomst te beëindigen tegen het einde van deze termijn. Toepasselijk recht en geschillen 1. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en De stemcoach is onderworpen aan het Nederlands recht. 2. Wanneer een geschil niet via de minnelijke weg wordt beslecht is de rechter van de rechtbank Alkmaar bevoegd om de zaak te beslechten.
Jessica Harmens

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close